تذکر شریعت نژاد در مجلس شورای اسلامی


تذکرات شریعت نژاد در مجلس به:

وزیر محترم آموزش و پرورش
وزیر محترم جهاد کشاورزی
وزیر محترم راه و شهرسازی
وزیر محترم صنایع و معادن
وزیر محترم نیرو
جناب آقای دکتر روحانی